BUKU BASA SUNDA KELAS X (10), XI (11), XII (12) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Avvxsehtsiv9Umd5Petvjfs Wtpiedzg5Zyqz Wq0Lpgcs7Rkms3Ww6Ssfcv09Ltvgfqpvmo5Xcyfepyile9Fuqftn0D2Bjxgymzg0Hfc7Mbw5Va8Sir8Lzclxtc2Mbdi27Ii9A8Zwhwwnshdjfx

Admin akan berbagi Buku Siswa Basa Sunda Kelas X (10), XI (11), XII (12) Kurikulum 2013 yang juga dapat dipergunakan sebagai bahan ajar pada kurikulum program sekolah penggerak sebelum diterbitkannya buku Basa Sunda versi sekolah penggerak. Buku ini tentu sangat penting dimiliki oleh para guru pengajar Basa Sunda maupun siswa yang sedang belajar basa Sunda. Dalam kurikulum 2013 maupun dalam Kurikulum PSP, basa Sunda merupakan muatan lokal daerah yang penuh dengan kearifan lokal. Buku Siswa Bahasa Sunda Kelas X (10), XI (11), XII (12) Kurikulum 2013 tiasa
ngawujud, enggoning nyaosan impleméntasi Kurikulum 2013, pikeun ngeusian lolongkrang
Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah di Jawa Barat.

 

Hasil garapan tim panyusun téh
aya dua rupi buku nyaéta buku murid Basa Sunda SMA MA SMK Kelas X (10) Kurikulum
2013 sareng buku guru Basa Sunda SMA MA SMK Kelas X (10) Kurikulum 2013 éta téh
mangrupa bagian tina pakét Kurikulum Daerah, hususna ngeunaan pangajaran basa jeung
sastra daérah, dumasar kana Permendikbud No. 81A/2013, ngeunaan implementasi kurikulum.
Pami diwincik deui, sanés mung buku wungkul bagian éta Permendikbud téh, tapi deuih
ngawengku Kompetensi Inti jeung Kompetensi Dasar (KI-KD), silabus, sareng Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

 

Ku medalna ieu Buku Siswa Basa Sunda Kelas X (10), XI (11),
XII (12) Kurikulum 2013, dipiharep implementasi kurikulum 2013, hususna ngeunaan
pangajaran muatan lokal basa jeung sastra daérah di Jawa Barat tiasa dilaksanakeun
kalawan merenah, luyu sareng udaganana. Saparantosna dialajar ngeunaan basa
jeung sastra daérah, dipiharep dina diri murid aya parobihan anu tétéla, boh
unsur sikepna (attitude), boh pangaweruhna (knowledge), boh kamampuh ngagunakeun
katut karancagéan (performance; behavior). Singgetna mah éta unsur anu tilu téh
bisa disebut kompeténsi.

Baca Juga  SURAT EDARAN MENDIKBUD RISTEK NOMOR 8 TAHUN 2021, BUKTI KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN MENJADI SYARAT AKREDITASI SEKOLAH DAN SERTIFIKASI GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 

Kalungguhan guru dina posisi
agén parobahan utama enggoning ngaimpleméntasikeun kurikulum 2013 teu kinten
pentingna. Aya hiji hipotésis basajan, saupami guru kagungan kompeténsi anu
nohonan pasaratan Kurikulum 2013, tangtosna gé kalebet guru basa daérah deuih, tinangtos
éta kurikulum bakal tiasa diimpleméntasikeun kalawan merenah. Ku margi kitu, dina
nataharkeun sareng ngaronjatkeun kompeténsi guru téh, di antawisna ku cara nysusun
buku padoman guru, kalebet tarékah anu kedah kénging pangajén.

 

Link download Buku Siswa Bahasa Sunda Kelas X (10) Kurikulum
2013 (disini)

Link download Buku Siswa Bahasa Sunda Kelas XI (11) Kurikulum
2013 (disini)

Link download Buku Siswa Bahasa Sunda Kelas XII (12) Kurikulum
2013 (disini)

 

Disklaimer: Buku Siswa Basa Sunda Kelas X (10), XI (11),
XII (12) Kurikulum 2013. Ieu buku téh diajangkeun pikeun murid dina raraga
larapna Kurikulum 2013. Ieu buku disusun tur ditalaah ku hiji tim kalawan
dikoordinasi ku Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat minangka buku kurikulum daerah. Mimitina dipakéna
buku taun 2014. Ieu buku téh sipatna “dokumén hirup”. Hartina bakal tuluy disarungsum
luyu jeung kabutuh katut panéka jaman. Pangdeudeul ti rupining pihak dipiharep
bisa ngundakkeun ajén ieu buku.